Bwyta’n Iach

Teachers' Guide

This is the main guide for healthy eating for children aged 5-8 years.

Key Fact 1

Food is a basic requirement of life.

Key Fact 2

People choose different types of food.

Key Fact 3

We all need to eat a variety and balance of food to stay healthy, as depicted in the Eatwell Guide.

Eatwell Challenge

Do you know where different foods belong on the Eatwell Guide? Come and take the challenge!

Bwyta’n Iach

Croeso i’r modiwl Bwyta’n Iach i blant rhwng 5 ac 8 oed.

Croeso i'r modiwl Bwyta'n Iach i blant rhwng 5 ac 8 oed. Mae'r modiwl hwn yn cefnogi dysgu plant ysgolion cynradd am fwyta'n iach, fel y dangosir ar y plât bwyta'n iach. Mae gwybodaeth wahaniaethol ar gyfer plant o wahanol oedran yn y modiwl hwn ac mae'n cynnwys taflenni gwaith, cyflwyniadau PowerPoint, cardiau bwyd a ffotograffau a gweithgareddau bwrdd gwyn rhyngweithiol.

 


Canllaw i Athrawon

Bydd y canllaw hwn yn eich cynorthwyo i gynllunio cyfres o wersi llwyddiannus sydd yn edrych ar fwyta'n iach i blant rhwng 5 a 8 oed. Mae'r negeseuon a'r cysyniadau ar gyfer y modiwl hwn yn deillio o'r plât bwyta'n iach - model bwyta'n iach y DU.Ffeithiau Allweddol

Mae'r negeseuon a'r cysyniadau allweddol yn cael eu cyflwyno trwy 3 Ffaith Allweddol:

 • - Mae bwyd yn ofyniad hanfodol bywyd.
 • - Mae pobl yn dewis gwahanol fathau o fwyd
 • - Rydym angen amrywiaeth a chydbwysedd o fwyd i gadw'n iach, fel y dangosir ar y plât bwyta'n iach.

Pam Ffeithiau Allweddol?

Datblygwyd y 3 Ffaith Allweddol i ddarparu ymagwedd gynhwysfawr a blaengar tuag at addysgu bwyta'n iach. Mae'n darparu fframwaith i adeiladu arni gan sicrhau bod negeseuon cyson a diweddaraf yn cael eu cyflwyno yn yr ysgol.

Trwy ddefnyddio'r fframwaith hon, bydd plant yn cael eu cyflwyno'n raddol i'r cysyniadau bod bwyd yn hanfod sylfaenol bywyd a bod angen i ni fwyta amrywiaeth a chydbwysedd o fwydydd i gadw'n iach... Bydd yr ymagwedd hon yn sicrhau bod plant yn gallu cymhwyso bwyta'n iach i'w bywydau eu hunain - nawr ac yn y dyfodol.

Argymhellir bod pob Ffaith Allweddol yn cael eu dysgu yn ôl eu trefn - i sicrhau bod datblygiad clir mewn dysgu a dealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol.

Mae'r Ffeithiau Allweddol yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer creu eich gwersi eich hun.


Ffaith Allweddol 1: Mae bwyd yn ofyniad hanfodol i fywyd.

Amcanion dysgu:

 • Deall bod bwyd yn ofyniad hanfodol bywyd.
 • Deall bod angen bwyd arnom i dyfu, i fod yn weithgar ac i gynnal iechyd.

Adnoddau y gellir eu lawr lwytho.Ffaith Allweddol 2: Mae pobl yn dewis mathau gwahanol o fwyd.

Amcanion dysgu:

 • Er mwyn gallu siarad am fwydydd y maent yn eu hoffi ac yn eu casáu gyda rhesymau.
 • Er mwyn deall ein bod yn bwyta gwahanol fwydydd yn dibynnu ar adeg o'r dydd, achlysur a ffordd o fyw.
 • Er mwyn adnabod y 5 grwp o'r plât bwyta'n iach.
 • Er mwyn gallu didoli detholiad o fwydydd i'r grwpiau bwyd bwyta'n dda.
 • Er mwyn gallu creu pryd o fwyd cytbwys trwy ddewis bwydydd o wahanol grwpiau bwyd.

 Adnoddau y gellir eu lawr lwytho.Ffaith Allweddol 3: Mae angen i ni fwyta amrywiaeth a chydbwysedd o fwydydd i aros yn iach, fel y dangosir yn y plât bwyta'n iach.

Amcanion dysgu:

 • Er mwyn gwybod y dylai pawb fwyta o leiaf 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd.

 Adnoddau y gellir eu lawr lwytho: