Dewisiadau

Nod y sesiwn hon yw i blant: enwi detholiad o wahanol fwydydd; mynegi barn am wahanol fwydydd; egluro fod gwahanol bobl yn aml yn hoffi bwyta bwyd gwahanol.

Dewisiadau – gweithgareddau

Dysgu

Nod y sesiwn hon yw i blant:

 • enwi detholiad o wahanol fwydydd;
 • mynegi barn am wahanol fwydydd;
 • egluro fod gwahanol bobl yn aml yn hoffi bwyta bwyd gwahanol.

Fe fyddwch chi angen

 • Cardiau lluniau bwyd
 • Fy llyfr bwyd
 • Torri a gludo bwydydd
 • Siswrn
 • Glud
 • Pensiliau lliwio

Gwrando ac ymateb

Siarad am fwyta ac yfed. Gofynnwch i'r plant:

 • Beth ydych chi wedi ei fwyta heddiw?
 • Beth wnaethoch chi ei yfed heddiw?
 • Beth arall ydych chi’n meddwl y byddwch chi yn ei fwyta a'i yfed heddiw?
 • Pa fwyd a diod ydych chi'n ei hoffi?
 • Ydyn ni i gyd yn hoffi'r un bwyd a diod?
 • Beth mae eich teulu a'ch ffrindiau yn hoffi ei fwyta ac yfed

Rhoi cynnig arni

Dangoswch y cardiau lluniau bwyd i'r plant un ar y tro. Gofynnwch i'r plant enwi'r ddelwedd ac yna gofynnwch iddyn nhw ymateb gyda bodiau i fyny ar gyfer rydw i’n ei hoffi, mae bawd hanner ffordd ar gyfer ei fod yn iawn a bodiau i lawr ar gyfer dydw i ddim yn ei hoffi.  Gofynnwch i rai o'r plant esbonio eu rhesymau. Canolbwyntiwch yn helaethach ar pam mae plant yn mwynhau bwydydd gwahanol, yn hytrach na'u cas bethau. Pwysleisiwch bod gwahanol bobl yn hoffi gwahanol fwydydd a diodydd. Gofynnwch i'r plant siarad am rai o’r bwydydd a diodydd mae eu ffrindiau a'u teuluoedd yn hoffi. Efallai y byddwch am gael enghreifftiau o fwydydd i blant i’w trin.

Atgyfnerthu

Rhowch gopïau o Fy llyfr bwyd i'r plant, neu dim ond y drydedd dudalen o'r enw 'Rydw i'n hoffi'r bwyd yma', a chopïau o'r Torri a gludo bwydydd. Gofynnwch i'r plant ddewis tri bwyd maen nhw'n eu hoffi o'r delweddau a thorri a gludo’r rhain ar y dudalen. Neu, gallech roi detholiad o gylchgronau i'r plant sy'n cynnwys gwahanol fwydydd a gallent dorri a gludo’r rhain ar y dudalen neu ar ddalen fawr o bapur i greu arddangosfa.

Estyniad

Rhowch y dudalen 'Mae fy_______ yn hoffi___________' i'r plant o lyfr Fy llyfr bwyd. Gofynnwch iddyn nhw ddewis dau aelod o'r teulu neu ffrindiau a thynnu lluniau, neu dorri a gludo delweddau ar y dudalen hon i ddangos y mathau o fwydydd mae eu dau berson dewisol yn eu hoffi. Gallwch chi ysgrifennu'r enw a'r bwyd yn y mannau a ddarperir.

Pwysleisio bod gwahanol bobl yn aml yn hoffi bwyta bwydydd gwahanol.

multi-yr
Cardiau dlweddau bwyd

Set o 18 o gardiau yn dangos bwydydd o wahanol grwpiau bwyd.

3 - 5 YR
Taflen waith torri a gludo bwydydd

Dalen o fwydydd o wahanol grwpiau bwyd i’w torri a’u gludo.

3 - 5 YR
Cyflwyniad Fy llyfr bwyd

Cyflwyniad y gellir ei argraffu a’i ddefnyddio fel llyfr i gofnodi profiad bwyd.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?