Knowledge organisers (7-11 Years)

Knowledge organisers providing key facts for pupils aged 7-11 years around Healthy eating, Cooking, Where food comes from and Food commodities. The Knowledge organisers are also available in Welsh.

Knowledge organisers for pupils aged 7-11 years

Scroll down to find the Knowledge Organisers in both English and Welsh. Knowledge organisers for pupils aged 5-7 years are also available in Welsh

What is the purpose of FFL's Knowledge organisers?

Pupils:
• To provide pupils with key facts and what they should know and can do at each age phase.
• To provide an opportunity to learn, check and extend knowledge.
• To develop key subject specific vocabulary/terminology.

Teaching staff:
• To provide an outline of knowledge and skills that should be taught at each age phase.
• To provide consistency between teaching colleagues in the same school or group of schools.
• To support new, less-experienced and non-specialist teachers.
• To save teachers time and reduce workload.

The Knowledge organisers demonstrate progression in key knowledge and skills throughout the age phases. To find out more go to: 5-7 Years11-14 Years and 14-16 Years.

Note: The 5-7 and 7-11 Knowledge organisers can be printed in black and white or colour and also in A4 or A3. We recommend that the 11-14 and 14-16 Knowledge organisers are printed in A3 (black and white or colour) due to the level of content.

 

Knowledge organisers

7 - 11 YR
Healthy eating and activity KO 7-11

A knowledge organiser providing key facts around healthy eating and activity.

7 - 11 YR
Energy, nutrients and digestion KO 7-11

A knowledge organiser providing key facts around energy, nutrients and digestion.

7 - 11 YR
Food hygiene, safety and cooking KO 7-11

A knowledge organiser providing key facts around food hygiene, safety and cooking.

7 - 11 YR
Planning what to cook KO 7-11

A Knowledge organiser providing key facts around planning what to cook.

7 - 11 YR
Where food comes from KO 7-11

A Knowledge organiser providing key facts around where food comes from.

7 - 11 YR
Cereals, fruit, vegetables and potatoes KO 7-11

A knowledge organiser providing key facts around cereals, fruit, vegetables and potatoes.

7 - 11 YR
Dairy, meat and fish KO 7-11

A knowledge organiser providing key facts around dairy, meat and fish.

 

Trefnwyr Gwybodaeth ‘Food – a fact of life’ ar gyfer disgyblion 7-11 oed

Beth yw diben Trefnwyr Gwybodaeth FFL?

Disgyblion:
• Darparu disgyblion â ffeithiau allweddol a’r hyn ddylent ei wybod a gallu ei wneud ymhob cyfnod oedran.
• Darparu cyfle i ddysgu, gwirio ac ymestyn gwybodaeth.
• Datblygu geirfa/terminoleg allweddol sy’n benodol i’r pwnc.

Staff addysgu:
• Darparu amlinell o’r wybodaeth a’r sgiliau y dylid eu haddysgu ymhob cyfnod oedran.
• Darparu cysondeb rhwng cydweithwyr addysgu yn yr un ysgol neu grŵp o ysgolion.
• Cynorthwyo athrawon newydd, llai profiadol ac athrawon anarbenigol.
• Arbed amser i athrawon a lleihau llwyth gwaith.

Mae’r Trefnwyr Gwybodaeth yn dangos y cynnydd o ran gwybodaeth a sgiliau allweddol trwy’r cyfnodau oedran.  I gael gwybod mwy, ewch i: 7-11 Oed11-14 Oed ac 14-16 Oed

Sylwer:  Gellir argraffu’r Trefnwyr Gwybodaeth 5-7 a 7-11 mewn du a gwyn neu mewn lliw, a hefyd mewn maint A4 neu A3.  Rydym yn argymell bod y Trefnwyr Gwybodaeth 11-14 a 14-16 yn cael eu hargraffu mewn maint A3 (du a gwyn neu lliw) oherwydd maint y cynnwys

Trefnwyr Gwybodaeth

7 - 11 YR
Bwyta'n iach a gweithgarwch corfforol 7-11

Trefnydd gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol ynghylch bwyta'n iach a gweithgaredd

7 - 11 YR
Maetholion egni a threuliad 7-11

Trefnydd gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol yn ymwneud ag egni, maetholion a threuliad.

7 - 11 YR
Glendid, diogelwch a choginio bwyd 7-11

Trefnydd gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol yn ymwneud â hylendid bwyd, diogelwch a chog...

7 - 11 YR
Cynllunio beth i'w goginio 7-11

Trefnydd Gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol ynghylch cynllunio beth i'w goginio.

7 - 11 YR
O ble mae bwyd yn dod 7-11

Trefnydd Gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol o ble mae bwyd yn dod.

7 - 11 YR
Grawnfwyd, ffrwythau, llysiau a thatws 7-11

Trefnydd gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol yn ymwneud â grawnfwydydd, ffrwythau, llysiau.

7 - 11 YR
Cynnyrch llaeth, cig, pysgod a physgod cregyn 7-11

Trefnydd gwybodaeth sy'n darparu ffeithiau allweddol yn ymwneud â llaeth, cig a physgod.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?