Pecyn gweithgareddau llysiau (3-5 oed)

Detholiad o syniadau gweithgaredd ac adnoddau i annog plant i fwyta llysiau.

Pecyn gweithgareddau llysiau

Mae bwyta digon o wahanol fathau o lysiau yn bwysig i iechyd, a gall arferion bwyta a ddatblygwyd yn gynnar barhau i mewn i fywyd diweddarach. Mae hyn yn golygu bod y blynyddoedd cyn-ysgol yn amser pwysig i blant archwilio a phrofi amrywiaeth eang o lysiau (a bwyd arall) i'w gosod ar y trywydd cywir am oes o fwynhau diet iach ac amrywiol.

Mae'r canlynol yn ddetholiad o weithgareddau hwyliog y gellid eu defnyddio i helpu i annog plant i fwyta llysiau trwy eu dysgu mewn lleoliad cyn-ysgol a/neu gartref.

Dangosodd ymchwil a wnaed gan Brifysgol Reading y gall edrych ar lyfrau lluniau syml o ble mae llysiau'n dod, sut maen nhw'n tyfu, eu gwerthu mewn siopau, eu paratoi a'u hystyried pan fyddan nhw yn barod i'w bwyta, helpu plant cyn oed ysgol i ddysgu hoffi llysiau nad ydyn nhw wedi eu blasu o'r blaen neu nad oedden nhw yn eu hoffi o'r blaen. Y seicoleg y tu ôl i hyn yw y gall gweld delweddau o fwyd wneud iddo deimlo'n fwy cyfarwydd a gall helpu i leihau'r pryder naturiol sydd gan lawer o blant ifanc am flasu bwyd newydd, sy'n golygu y gallan nhw wedyn dderbyn llysiau gwahanol yn fwy parod. Yn ogystal â'r awgrymiadau isod, mae ystod o 24 e-lyfr yn rhad ac am ddim yma: https://www.seeandeat.org/

Mae'r adnoddau yn y pecyn gweithgareddau Llysiau yn cwrdd â'r Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr a defnyddwyr adnoddau addysg ysgol am fwyd.

Llythrennedd a rhifedd

 • Cardiau llysiau A i Y – set o 28 cerdyn, pob un â llythyren o'r wyddor. Gellir defnyddio'r rhain mewn amrywiaeth o ffyrdd, o gyflwyno llysiau newydd i blant i ddysgu'r wyddor!
 • 4 gwaith 5 llysiau – mae'r gweithgaredd hwn yn dangos pump o lysiau gwahanol ar bedwar cerdyn. Gellir defnyddio'r cardiau fel gêm paru;
 • gellid eu cuddio o amgylch ystafell i blant ddod o hyd i un o bob un neu bob un o'r pedwar.
 • Fy hoff lysiau - mae'n rhaid i blant enwi a thynnu llun pump o lysiau gwahanol. Mae angen iddyn nhw dicio pob delwedd bob tro y byddan nhw yn bwyta'r llysiau. Mae hyn yn helpu i atgyfnerthu bwyta llysiau.
 • Y sbrowten unig – gofynnir i blant helpu'r sbrowten unig drwy ddrama a chwarae!
 • Beth yw'r llysiau – mae'r daflen waith yn cynnwys pump o lysiau gwahanol. Mae angen i blant enwi pob un, a nodi faint sydd o bob math ar y daflen. Gallant hefyd liwio pob llysieuyn.
 • Cymerwch ysbrydoliaeth o'r stori anrheg lliwgar! Defnyddiwch y stori a chanolbwyntiwch ar lysiau. Mae llawer o adnoddau i'w cefnogi hefyd!
3 - 5 YR
Person dweud ffortiwn llysiau (gwag)

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Person dweud ffortiwn llysiau (cyflawn)

Person dweud ffortiwn llysiau.

3 - 5 YR
Beth ydy’r llysiau?

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Pe bawn i yn lysieuyn

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am Lysiau.

3 - 5 YR
Fy hoff lysiau

Dalen waith i gefnogi dysgu bllynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Y sbrowten unig

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

Y byd o'n cwmpas

 • Cardiau lle rydyn ni’n prynu llysiau – set o bum cerdyn yn dangos llefydd gwahanol y gallwn ni brynu lysiau. Ysgogiad defnyddiol i  ddechrau trafodaeth neu i wneud arddangosfa.
 • Tyfu eich llysiau eich hun – canllaw cychwynnol i dyfu llysiau! Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael yma hefyd. Beth am dyfu tatws? Defnyddiwch stori 'Yr ardd fwced'  fel sbardun i ddechrau tyfu!
 • Taith llysiau – dilynwch y daith o'r fferm i'r fforc gyda moron, tatws a thomatos. Beth am greu eich taith lysiau eich hun yn y dosbarth?
 • Tymhorau – defnyddiwch yr adran hon o adnoddau i  gyflwyno'r tymhorau i blant. Archwilio pa lysiau sydd yn eu tymor ar wahanol adegau o'r flwyddyn
3 - 5 YR
Tyfu eich llysiau eich hun

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Cardiau lle rydyn ni’n prynu llysiau

Gweithgaredd cardiau i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Tomatos - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith tomatos - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Tatws - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith tatws - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Moron - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith moron - o'r cae i'r fforc.

Creadigrwydd

 • Pe bawn i'n llysiau - gweithgaredd hwyliog lle  mae plant yn dychmygu eu hunain fel llysiau! Pa fath o berson fydden nhw a pham? Mae'r plant yn cael y dasg o dynnu lluniau o’r llysiau.
 • Person dweud ffortiwn llysiau (yn wag ac yn gyflawn) – gall plant wneud rhai eu hunain neu ddefnyddio esiampl i ddarganfod eu hoff lysiau! Byddwch yn greadigol gyda phensiliau a pheniau! (Cliciwch Yma i weld sut.)
 • Dot-i-dot llysiau - detholiad o lysiau dot-i-dot, dim ond argraffu a defnyddio! Mae yna  brocoli, moron, nionyn, pupur, tatws, pwmpen, radis a tomato.
 • Os ydych chi am baratoi a gwneud rhywbeth gyda llysiau, edrychwch ar ein cyngor yma. Mae yna hefyd lawer o ryseitiau i'w chwilio yma.
3 - 5 YR
Person dweud ffortiwn llysiau (cyflawn)

Person dweud ffortiwn llysiau.

3 - 5 YR
Person dweud ffortiwn llysiau (gwag)

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am lysiau.

3 - 5 YR
Pe bawn i yn lysieuyn

Dalen waith i gefnogi dysgu blynyddoedd cynnar am Lysiau.

3 - 5 YR
Dot i dot - Tomato

Dalen waith am tomato.

3 - 5 YR
Dot i dot – Afal

Dalen waith am afal.

3 - 5 YR
Dot i dot – Banana

Dalen waith am banana.

3 - 5 YR
Dot i dot – Brocoli

Dalen waith am frocoli.

3 - 5 YR
Dot i dot – Moron

Dalen waith am foron.

3 - 5 YR
Dot i dot – Winwns

Dalen waith am winwns.

3 - 5 YR
Dot i dot – Gellyg

Dalen waith am gellyg.

3 - 5 YR
Dot i dot – Pupur

Dalen waith am bupur.

3 - 5 YR
Dot i dot – Mefus

Dalen waith am fefus.

3 - 5 YR
Dot i dot – Radis

Dalen waith am radis.

3 - 5 YR
Dot i dot – Pwmpen

Dalen waith am bwmpen.

3 - 5 YR
Dot i dot – Tatws

Dalen waith am datws.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?